มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560 “เพชรนคราอวอร์ด”

     วันที่ 26 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับมอบรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560  จาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

     ในโอกาสนี้  “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560” ด้วย  จากนั้น  ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

Post โดย saran.jun

10 เทคนิคการเลิกบุหรี่สารพิษในควันบุหรี่ความรู้สู้ภัยบุหรี่